Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Home

Công Ty Dịch Vụ Kiểm Toán Kế Toán Trọn Gói Uy Tín

Kiemtoan3m.com Công Ty Dịch Vụ Kiểm Toán Kế Toán Trọn Gói, Uy Tín Và Chất Lượng Không còn lo lắng về thuế và kế toán

Latest from the Blog

KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN 20 TRIỆU ĐỒNG CÓ CẦN PHẢI CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT KHÔNG? 

 Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:   Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không…

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG THÌ CÓ BỊ TÍNH LÃI KHÔNG?

 Căn cứ theo khoản 1 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:  Tạm ứng tiền lương  1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.  2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng…

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ CHI PHÍ LƯƠNG ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ 

 Theo quy định tại tiết c điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thời hạn thanh toán lương cho người lao động như sau:  2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:  “…………  c) Chi tiền lương, tiền…

Get new content delivered directly to your inbox.